Veiligheid

De communicatie tussen de pedagogisch medewerker en kind is erop gericht dat de leidster het kind sociaal-emotionele veiligheid biedt.

Het opbouwen van het contact met de groepsleiding is van groot belang. Het kind moet de groepsleiding leren kennen als volwassenen die het kan vertrouwen, die aandacht geven, liefdevol en zorgzaam zijn en interesse hebben in het kind. In het handelen sluit de groepsleiding aan bij de eigenheid en het ontwikkelingsniveau van het kind.

Uitgangspunt

Het belangrijkste uitgangspunt in de communicatie tussen leidster en kind is dat er sprake is van acceptatie. We streven naar een sfeer waarin alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, zich thuis voelen. Ze treden met openheid, respect en vertrouwen elkaar tegemoet.

Wij willen dit bereiken door het kind positief te benaderen, het kind te waarderen en te respecten zoals het is, het kind zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk te laten zijn, door de kinderen uit te nodigen tot participatie en tot het spelenderwijs ontdekken. Het kind serieus te nemen, ten opzichte van het kind open en eerlijk te reageren.

Activiteiten

Veranderingen van activiteiten worden van tevoren aangekondigd. Op deze manier kan het kind de activiteit waar hij mee bezig is, afronden. Dit is erg belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde van het kind.

Kinderdagverblijf Fun4kids vindt het belangrijk de kinderen een duidelijk ritme en regelmaat aan te bieden door bijvoorbeeld op vaste tijdstippen eet/drink momenten in te richten. Het aanbieden van structuur geeft kinderen houvast en herkenning en daarmee het gevoel van veiligheid. Door zoveel mogelijk met vaste leidsters te werken wordt het gevoel van geborgenheid en veiligheid bevorderd. Hiermee ontstaat een goede basis voor ontplooiing. De aanwezigheid van bekende leidsters verlaagt drempels en stimuleert het kind allerlei ervaringen op te doen.

muziek peuter

Veilige basis

Vanuit de veilige basis kunnen ze initiatieven ontplooien, naar vermogen inbreng hebben en met eigen mogelijkheden experimenteren, exploreren. Kinderdagverblijf Fun4kids vindt het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen om te experimenteren en te exploreren zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en positieve ervaringen kunnen opdoen op nieuwe terreinen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het belang dat wij hechten aan de variatie van het spelmateriaal. Kinderen ontdekken zo de verschillende eigenschappen en mogelijkheden van het spelmateriaal.

In en met de groep dragen wij zorg voor de emotionele veiligheid van een kind. Kinderdagverblijf Fun4kids hecht veel waarde aan een klimaat van saamhorigheid in de groep waar ieder kind waardering krijgt en het recht heeft zichzelf te zijn. In de onderlinge contacten wordt er verwacht dat kinderen met respect met elkaar omgaan. Wij streven naar een huiselijke, ongedwongen open sfeer. Kinderen gaan onderling ook banden aan en daar heeft kinderdagverblijf Fun4kids aandacht voor. Het is belangrijk dat kinderen in contact staan met leeftijdsgenootjes zodat ze de mogelijkheid hebben om deze banden op te bouwen en te onderhouden.

Speciale aandacht voor de emotionele veiligheid voor het kind in de verschillende leeftijden. Kinderdagverblijf Fun4kids realiseert zich dat het jonge kind andere behoeften heeft op het gebied van sociale emotionele veiligheid dan het oudere kind. Het jonge kind heeft namelijk een grotere behoefte aan aandacht voor de emotionele veiligheid vanuit de pedagogisch medewerker en het oudere kind zoekt deze vooral bij zijn leeftijdgenootjes. Bij het jonge kind gaat het om meer persoonlijke begeleiding en bij het oudere kind meer om de regulering en begeleiding van de emotionele veiligheid tussen de leeftijdgenootjes. Als het oudere kind behoefte heeft aan geborgenheid van een leidster kan het dit dan ook (makkelijker dan het jonge kind) op zoeken bij een pedagogisch medewerker.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is [...]